Kérdése van? Hívjon minket! +36-30/5946807

Rólunk

Általános alapadatok: GOLD-EMAIL Kft 6300Kalocsa Szent István Király út 55 tel:+36305946807 asz:10645750-2-03 koronaekszer55mail.com Termék leírása: ……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. A termék fogyasztó részére történő átadásának időpontja: Az üzembe helyezés3 időpontja: A vásárlás (szerződéskötés) időpontja: Termék eladási ára4 : A jótállás időtartama: A jótállás érvényesíthetőségének határideje5 : 2. JAVÍTÓSZOLGÁLAT, SZERVIZ Cégnév: Gold-Email Kft Cím: 6300 Kalocsa, Szent István Király út 55 Telefonszám: +36305946807 E-mail cím: koronaekszer55mail.com A jótállás időtartama: • 10 000 forint - 100 000 forint összegű eladási ár esetén 1 év, • 100 001 forint - 250 000 forint összegű eladási ár esetén 2 év, • 250 001 forint összegű eladási ártól 3 év. A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a kijavításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta! Kérjük, hogy a jótállási jegyet gondosan őrizze meg! 3 3. KIJAVÍTÁSI IGÉNY TELJESÍTÉSE Az első kijavítás esetén kitöltendő! 7 Az első kijavítás iránti igény bejelentésének időpontja: Az első kijavításra történő átvételnek az időpontja: Hiba oka: Az első alkalommal történő kijavítás módja: A termék fogyasztó részére történő visszaadásának időpontja: A második kijavítás esetén kitöltendő! 7 A második kijavítás iránti igény bejelentésének időpontja: A második kijavításra történő átvételnek az időpontja: Hiba oka: A második alkalommal történő kijavítás módja: A termék fogyasztó részére történő visszaadásának időpontja: A harmadik kijavítás esetén kitöltendő! 7 A harmadik kijavítás iránti igény bejelentésének időpontja: A harmadik kijavításra történő átvételnek az időpontja: Hiba oka: A harmadik alkalommal történő kijavítás módja: A termék fogyasztó részére történő visszaadásának időpontja: 4. KICSERÉLÉS IRÁNTI IGÉNY TELJESÍTÉSE VAGY A VÉTELÁR VISSZATÉRÍTÉSE 8 a ) A termék kicserélése megtörtént: b) A termék vételárának visszatérítése megtörtént: Kérjük, hogy a jótállási jegyet gondosan őrizze meg! 5. A FOGYASZTÓ JÓTÁLLÁSBÓL EREDŐ JOGAI I. Általános szabályok A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait – így különösen, de nem kizárólagosan a kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési jogait – nem érinti. A jótállási kötelezettségek teljesítése és az azzal kapcsolatos költségek a fogyasztási cikk eladóját terhelik. A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. Amennyiben a jótállási jegyet a fogyasztó részére nem adják át, a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni akkor is, ha a fogyasztó az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, nyugtát vagy számlát bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal (pl. blokkal) érvényesíthetőek. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezésnek a napjával kezdődik, ennek dátumát a jótállási jegyen rögzítették. A jótállási igény érvényesíthetőségének határideje a felek között létrejött szerződés teljesítésétől, vagyis a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásától, napjával kezdődik és a termék árától függően 1, 2, vagy 3 évig tart. A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a vállalkozással közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó a felelős. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett bármelyik békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet. II. Jótállási jogok A jótállás keretében belül a jótállási igénye alapján a fogyasztó választása szerint: • kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállás teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet; • az ellenszolgáltatás (termék ára) arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy • a szerződéstől elállhat, ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Ilyenkor a termék vételára visszajár a fogyasztónak. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerint. Kérjük, hogy a jótállási jegyet gondosan őrizze meg! 5 Kijavítás, kicserélés szabályai A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A kijavítás során a termékbe kizárólag új alkatrész építhető be. Javítási és csere határidők a) A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a vállalkozás legkésőbb a 15. napon a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik. Ha a fent megjelölt jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton, nyugtán, számlán9 feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. Ez a szabály az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, motoros vízi járműre nem vonatkozik. Ha a fogyasztási cikk kijavítására a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton, nyugtán, számlán feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. Ez a szabály az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, motoros vízi járműre nem vonatkozik. b) Ha a jótállási jegyen rögzített jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a fogyasztó a vonatkozó jogszabályok alapján nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton, nyugtán, számlán feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. Kérjük, hogy a jótállási jegyet gondosan őrizze meg! 6 c) Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Javítás helyszíne A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik. III. Kivételek: A jótállási felelősségvállalás - különösen, de nem kizárólag – az alábbi esetkörökre nem terjed ki: • szakszerűtlen üzembe helyezés, ha az üzembe helyezést nem a vállalkozás vagy annak megbízottja végezte el, továbbá ha a szakszerűtlen üzembe helyezés nem a használati-kezelési útmutató hibájára vagy hiányára vezethető vissza, • nem rendeltetésszerű használat, • karbantartási kötelezettség elmulasztása10, • helytelen tárolás, kezelés, rongálás, • amennyiben a hibát elemi kár, természeti csapás okozta. IV. Kötelező karbantartási kötelezettség A fogyasztó karbantartási kötelezettsége11 : A kötelező karbantartási kötelezettséggel felmerülő költségek a fogyasztót terhelik! Ha a dolog meghibásodásában a fogyasztót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a fogyasztó köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a vállalkozás e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

Tisztelt Érdeklődő!


Húszéves tapasztalatunkkal igyekszünk kiszolgálni minden kedves vásárlónk igényeit üzletünkben. Immáron az interneten is.

Cégünk 1991. decembere óta készít-javít arany illetve ezüst ékszereket és folytat kiskereskedelmi tevékenységet. 2005 óta repertoárunk a gravírozással bővült. Ezen belül foglalkozunk:

-         arany-ezüst ékszerek

-         acél ékszerek, órák

-         fényképek gravírozása fémekbe

-         műanyag, réz, fém plakettek (kivéve saválló acél)

-         üveg tárgyak

-         kulcstartók

-         dísztárgyak gravírozása szinte minden betűtípussal!

-         Véshető dísz-, üveg- és ajándéktárgyak értékesítése.

Az ékszerek mellett órák (karóra, falióra, ébresztő óra) is helyet kapnak üzletünkben, minden korosztály számára.

Egyéb szolgáltatásaink, melyek kalocsai boltunkban vehetők igénybe:

-         egyedi ékszerek készítése pl. névmedál, medál, gyűrű, érme foglalatok, amorf kőfoglalatok

-         ékszerkészítés katalógusból

-         gyöngyök, természetes kövek fűzése egyedileg is

-         ékszertisztítás (arany-ezüst)

-         ékszerjavítás (arany-ezüst!)

-         elemcsere (karóra, autókulcs, kapunyitó, vércukorszintmérő)

-         óraszíj csere

Családias környezetben, kedves kiszolgálással és ügyintézéssel (az interneten is) várjuk minden régi és új vásárlónkat!

 

Szállítás

Előre utalás: A termék/termékek megrendelését követőenaz ön által megadott e-mail címre küldjük a megrendelőlapot az utalandó összeggel, mely tartalmazza a postaköltséget illetve a kiválasztott áru értékét. Kérjük, az utalásnál ügyeljen arra, hogy a megjegyzés rovatban tüntesse fel a rendelt áru cikkszámát, melyet az adatok menüpontban talál.

A megfelelő összeg számlánkra érkezése után e-mailben értesítjük, hogy megérkezett-e az áru illetve a postaköltség pontos ellenértéke. Amennyiben ez így történt, 5 munkanapon belül postázzuk elsőbbségi, ajánlott értéklevélben.

 

Személyes átvétel:

A termék/termékek megrendelését követően az ön által megadott e-mail címre küldjük a megrendelőlapot a fizetendő összeggel. Amennyiben a tőlünk rendelt árut 5 munkanapon belül nem veszi át üzletünkben, megrendelését tárgytalannak tekintjük! Kérjük, hozza magával a megrendelőlap sorszámát, melyet a bal felső sarokban talál.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben megrendelését 9 és 17 óra között adja le, fenn áll a lehetősége, hogy az adott áru elfogyott.  Reggel 9 óra előtt és 17 óra után ellenőrizzük a megrendeléseket.